Regulamin konkursu „DeLorean podróż w czasie po Karowej z Kajto”

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu (dalej „Konkurs”) na platformie konkurs.barborka.pl są  Automobilklub Polski z siedzibą w Warszawie oraz Kajetan Kajetanowicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kajetan Kajetanowicz Team Of The Future z siedzibą w Ustroniu (dalej „Organizator”).
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Kajetan Kajetanowicz.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
 6. Konkurs zostanie przeprowadzony na subdomenie konkurs.barborka.pl
 7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.
 8. Konkurs nie stanowi gry hazardowej w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.   

II. Uczestnik Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie stanowi jednocześnie oświadczenie potwierdzające, że Uczestnik:

  a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  b) zakupił karnet kibica, karnet Trybuna Żółta, karnet Trybuna VIP lub bilet jednorazowy na Rajd Barbórka 2023 r. i okaże go podczas odbioru nagród;
  c) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  d) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu;
  e) wyraża zgodę na publikację przesłanej pracy oraz danych przekazanych wraz ze zgłoszeniem do Konkursu tj. imienia, nazwiska oraz wizerunku w materiałach informacyjnych związanych z prowadzonym Konkursem oraz na potrzeby przyznania i wręczenia nagród;
  f) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
  g) oświadcza, iż przesłana praca konkursowa nie narusza żadnych praw osób trzecich, a autor ma do niej pełnię praw.

3. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem i Fundatorem, jak również inne osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych współpracujących z Organizatorem, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.

III. Miejsce i czas Konkursu

 1. Konkurs jest dostępny w formie formularza zgłoszeniowego pod adres konkurs.barborka.pl
 2. Zgłaszania prac konkursowych dokonuje się w okresie od 16.11.2023 roku do 28.11.2023 roku do godz. 23:59.

IV. Zasady Konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi wykonać zadanie konkursowe („Zadanie konkursowe”) i przesłać za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem konkurs.barborka.pl w terminie wskazanym w punk III.2 Regulaminu.
 2. Zadanie konkursowe polega na wypełnieniu i przesłaniu formularza konkursowego dostępnego na stronie konkurs.barborka.pl poprzez zawarcie wszystkich wymaganych danych i rozwiązanie zadania konkursowego:  wyobraź sobie, że wsiadasz do DeLoreana, za kierownicą siedzi Kajetan Kajetanowicz. Rozpoczynacie przejazd po Kryterium Asów na ulicy Karowej i… przenosicie się do 2050 roku. Opisz swoje wrażenia, to co widzisz i to, jak zmienił się świat. Pamiętaj, ogranicza Cię tylko wyobraźnia!
 3. Kwalifikacji do nagród dokonuje Organizator spośród wszystkich zgłoszonych prac.
 4. Zwycięskie prace wraz z imieniem i nazwiskiem oraz wizerunkiem osób nagrodzonych mogą zostać upublicznione w materiałach informacyjnych Organizatora, na co uczestnicy, wyrażają zgodę, akceptując Regulamin poprzez przystąpienie do udziału w Konkursie.
 5. Organizator może opublikować pozostałe zgłoszone do Konkursu prace wraz z imieniem i nazwiskiem oraz wizerunkiem autora w materiałach informacyjnych dotyczących Konkursu, na co uczestnicy, przystępując do Konkursu, wyrażają zgodę.
 6. W terminie do dnia 30.11.2023 roku do godziny 19:00 spośród wszystkich zgłoszonych prac kierując się następującymi kryteriami: spójność pracy z tematyką Konkursu, kreatywność, inwencja twórcza, ciekawa forma przekazu Organizator przyzna nagrodę główną w Konkursie oraz pięć wyróżnień.
 7. Ogłoszenie oficjalne wyników Konkursu nastąpi do dnia 30.11.2023 roku do godziny 23:00 na stronie konkursowej konkurs.barborka.pl oraz może zostać upublicznione w inny sposób w materiałach informacyjnych Organizatora.
 8. Decyzje Organizatora określające zwycięzców Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Nie wyłącza to prawa do składania reklamacji, na zasadach określonych w pkt X.

V. Warunki uczestnictwa w Konkursie i odbioru nagród

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, przesłanie kompletnie wypełnionego formularza konkursowego w terminie naboru zgłoszeń do konkursu i udostępnienie danych osobowych na potrzeby rozstrzygnięcia Konkursu.
 3. Wysłanie nieprawidłowych lub niekompletnych danych powoduje utratę przez Uczestnika prawa do nagrody.
 4. Warunkiem odebrania nagrody głównej jest stawienie się w dniu 2.12.2023 r. podczas OS Karowa i okazanie karnetu kibica, karnetu Trybuna Żółta, Karnetu Trybuna VIP lub jednorazowego biletu na Rajd Barbórka 2023 r. oraz podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przejazd samochodem z Kajetanem Kajetanowiczem o treści ustalonej przez Organizatora.
 5. W przypadku niestawiennictwa osoby wytypowanej do otrzymania nagrody głównej w terminie o którym mowa w ust. 4 lub nieokazania przez nią karnetu/biletu lub niepodpisania oświadczenia nagroda przyznana zostanie osobie, która otrzymała I wyróżnienie o ile spełni warunki o których mowa w ust. 4. Analogicznie w przypadku niestawiennictwa osoby, która otrzymała I wyróżnienie lub niespełnienia przez nią pozostałych warunków nagroda główna zostanie przyznana osobie, która otrzymała kolejne wyróżnienie.
 6. Nagrody rzeczowe przyznane osobom wyróżnionym zostaną wysłane do 30 dni na adres wskazany przez osobę wyróżnioną po uprzedniej weryfikacji przez Organizatora faktu posiadania karnetu/biletu.
 7. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę ani na inne rzeczy.
 8. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
 9.  O przyznaniu nagrody i wyróżnień decyduje Organizator.

VI.Nagroda i wyróżnienia

 1. Organizator przewiduje przyznanie nagrody głównej:
  Przejazd na prawym fotelu DeLoreana po ulicy Karowej z Kajetanem Kajetanowiczem o wartości 1.500 zł brutto.
 2. Organizator przewiduje 5 wyróżnień – nagród rzeczowych w formie zestawu kibica: bluza zespołowa Kajto, czapka zimowa Kajto oraz zestaw gadżetów zespołu ORLEN Rally Team o wartości 350 zł brutto każda.

VII. Zakres odpowiedzialności Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności jeśli  podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem w szczególności Uczestników, którzy:
  a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem (w szczególności zawierające treści obraźliwe, dyskryminujące);
  b) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
  c) nie przestrzegają postanowień regulaminu Konkursu.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są pobierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu i realizacji jego założeń, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, „RODO”) oraz zgodnie z innymi właściwymi przepisami prawa.
 2. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest Organizator.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu to: imię i nazwisko , adres e-mail, numer telefonu.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby Konkursu, oraz w związku z promocją działalności prowadzonej przez Organizatora na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a RODO.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez podmioty realizujące Konkurs. Dane osobowe nie będą przekazywane ani do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Uczestnik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz, do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Uczestnik przyjmuje jednak do wiadomości, iż żądanie zaprzestania lub, sprzeciw, lub cofnięcie zgody  będzie oznaczać niemożność dalszego uczestnictwa w Konkursie bez otrzymania żadnego odszkodowania, lub rekompensaty z tego tytułu.
 8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu lub rozpoznawania ewentualnych reklamacji z nim związanych, włączając w to ewentualną drogę sądową, jak również przez okres publikowania przez Organizatora prac konkursowych.
 11. Wszelkie oświadczenia należy kierować na adres: RODO@kajto.pl.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje niemożnością udziału w Konkursie.

IX. Prawa autorskie

 1. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie licencji na wykorzystywanie przesłanej pracy konkursowej, przez czas nieokreślony, nie krótszy jednak niż 10 lat, na następujących polach eksploatacji:
  a) utrwalenie i zwielokrotnienie – wytworzenie dowolną techniką jego egzemplarzy, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową;
  b) wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, publiczne rozpowszechnianie oryginału lub egzemplarzy, na których go utrwalono, poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
  c) wykorzystanie w całości lub pojedynczych elementów Pracy konkursowej w celu wprowadzenia Pracy konkursowej do obrotu, w sposób określony w pkt 2.;
  d) wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów Pracy konkursowej w celu stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystania z nich, a w szczególności wprowadzania do obrotu, w sposób określony w pkt 2.;
  e) rozpowszechnianie i udostępnianie pracy konkursowej w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy.
 2. Organizator może udzielać innym podmiot sublicencji na wykorzystywanie przesłanej pracy konkursowej na zasadach i polach eksploatacji określonych w ust. 1, przy czym udzielenie sublicencji może nastąpić według wyboru Organizatora odpłatnie, lub nieodpłatnie.
 3. Każdy Uczestnik, przystępując do Konkursu zapewnia, że przesłane przez niego Prace konkursowe są wynikiem jego twórczości, co oznacza, że nie naruszają jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, a zwłaszcza praw autorskich. W przypadku, gdy Prace konkursowe przesłane do Organizatora przez Uczestnika Konkursu będą naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich w rozumieniu przyjętym powyżej, Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich skierowanych przeciwko Organizatorowi.
 4. Z chwilą wręczenia nagrody Organizator nabywa własność nagrodzonych prac konkursowych. Zwycięzca zobowiązany jest również nieodpłatnie przenieść na Organizatora autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej, na polach eksploatacji wskazanych w pkt IX.1.

X. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane za pomocą poczty elektronicznej na adres konkurs@kajto.pl
 2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika Konkursu, jak również opis reklamowanego zdarzenia.
 3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail podany przy zgłoszeniu lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników pod adresem konkurs.barborka.pl
 2. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przedłużenia bądź skrócenia czasu trwania Konkurs oraz jego odwołania bez podania przyczyn i ogłoszenia zwycięzców, przy czym zmiany Regulaminu oraz ewentualne odwołanie Konkursu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. Zmienione postanowienia obowiązują Uczestników od chwili ich opublikowania. Organizator zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian w Regulaminie konkursowym oraz w zakresie przyznawania nagród. Informacje o zmianach będą publikowane pod adresem konkurs.barborka.pl